Noodfonds Renkum

Een samenwerking van diaconieën en Parochiale Caritas in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum

Welkom op onze website

Noodfonds Renkum is er voor de inwoners van de gemeente Renkum met financiële problemen die geen gebruik kunnen maken van de regelingen vanuit de overheid. In deze tijd van grote stijgingen in energiekosten richt het Noodfonds zich naast algemene steun specifiek op steun in de betaling van de energiekosten middels het Energienoodfonds.

Noodfonds

Mensen kunnen echt klem zitten als er geen enkele mogelijkheid is voor een financiële bijstand. Het Noodfonds wil uitkomst bieden en wil kleine en eenmalige financiële bijstand verlenen.

Energienoodfonds

Voor mensen die buiten de boot vallen voor gemeentelijke regelingen en toch echt de energierekening niet meer kunnen betalen wil het Energienoodfonds een helpende hand bieden.

De voorwaarden voor het Noodfonds zijn:

 • De aanvrager is inwoner van gemeente Renkum.
 • Aanvraag moet gedaan worden door de ondersteunende instantie zoals Renkum voor Elkaar of de Rechtswinkel.
 • Het gevraagde bedrag is een lening en in uitzonderlijke gevallen een eenmalige financiële bijdrage tot een maximum van € 1000,-.
 • De leden van het Platform beoordelen of een aanvraag gehonoreerd wordt.
 • Indien van toepassing kan het Noodfonds het gevraagde aanschaffen.
 • Het Noodfonds is een noodvoorziening, eerst moet bij de reguliere voorzieningen een aanvraag gedaan zijn.


De voorwaarden voor het Energienoodfonds zijn:

 • De aanvrager is inwoner van gemeente Renkum.
 • Aanvraag moet gedaan worden door de ondersteunende instantie zoals Renkum voor Elkaar of de Rechtswinkel.
 • Het gevraagde bedrag is in principe een eenmalige financiële bijdrage tot een maximum van € 500,-.
 • Het Energienoodfonds is een noodvoorziening voor die mensen/gezinnen die buiten alle regelingen vallen en is niet bedoeld als reguliere voorliggende voorziening.
 • Aanvraag van hulp via het Energienoodfonds betekent ook het inschakelen van een deskundige (b.v. een energiecoach) via het energieloket om te kijken naar energiebesparing.
 • Indien van toepassing kan via een aanvraag bij het reguliere Noodfonds een ‘energieslurper’ vervangen worden.

Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum

Bij acute financiële nood kunt u via uw hulpverlener en/of het Sociaal Loket van de Gemeente Renkum een aanvraag doen bij het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum. Het Noodfonds is een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum.

Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum heeft tot doel om kleine acute financiële bijstand te verlenen aan alle burgers van de gemeente Renkum die door omstandigheden daarvoor in aanmerking komen. Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum is een noodvoorziening en is niet bedoeld als reguliere voorliggende voorziening.

Alleen uw hulpverlener, bijvoorbeeld de Rechtswinkel of Renkum voor Elkaar , kan voor u een aanvraag doen bij het Noodfonds. Zij sturen hiervoor een email naar info@noodfondsrenkum.nl of naar energie@noodfondsrenkum.nl voor aanvragen vanuit het Energienoodfonds. In de aanvraag moet een beschrijving van de hulpvraag en de hoogte van het benodigde bedrag opgenomen zijn. Het noodfonds stelt na beoordeling en honorering van de hulpvraag een financiële bijdrage ter beschikking, voor een reguliere hulpvraag meestal in de vorm van een lening en voor een hulpvraag vanuit de gestegen energiekosten in de vorm van een eenmalige bijdrage.

De beoordeling van de hulpvraag ligt bij de leden van het Platform. Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum streeft er naar een hulpvraag binnen een week, maximaal binnen twee weken, beoordeeld en afgerond te hebben. De bedragen worden aan ondersteunende instanties van de hulpvrager uitgekeerd. In geval van een lening wordt een overeenkomst opgesteld, waarin de terugbetaling wordt geregeld. Alle informatie over de aanvragers wordt na behandeling vernietigd, waardoor privacy gegarandeerd wordt.

Donaties

Hebt u de € 190 die u in november en december ontvangt als compensatie voor de hogere energieprijzen niet nodig en wilt u deze schenken aan het Energienoodfonds? U kunt uw bijdrage overmaken op NL 63 RABO 0373 740 212 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum o.v.v. Energienoodfonds .

Een algemene donatie aan het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum is uiteraard ook mogelijk, deze bijdrage kunt u overmaken naar NL41 RABO 0373 740 220 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum o.v.v. Noodfonds .

Uw donaties worden gedaan aan ANBI-instelling , RSIN: 824109715. Deze ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor (periodieke en incidentele) giften en schenkingen. Deze mogen, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum

De diaconieën en caritas van de verschillende kerken uit de gemeente Renkum, protestants en katholiek, werken samen in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum, kort het Platform genoemd.

Vanuit onze christelijke overtuiging willen wij samen dienstbaar zijn aan onze medemensen. Wij vragen aandacht voor de noden en behoeften van mensen in de knel en geven hier ook aandacht aan. Zo willen wij bijdragen aan de bevordering van sociale rechtvaardigheid.

Het Platform wordt gevormd door de volgende kerkgenootschappen: